Obowiązek informowania wg art. 13 RODO

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wg art. 13 ust. (1) lit. a)

Nazwa firmy wg § 17 ust. 1 HGB wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej (GF)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wg art. 13 ust. (1) lit. a)

Nazwa firmy wg § 17 ust. 1 HGB wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej (GF)

Wilhelm Schäfer GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
D-64646 Heppenheim

Telefon: +49 (0) 6 252 93 81-0
Faks: +49 (0) 6 252 93 81-19
E-mail : info@wschaefer.de

Dyrektor zarządzający: Franz Beckmann
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Darmstadt HRB 101848
Nr VAT-UE: DE111668964

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wg art. 13 ust. (1) lit. b) RODO

Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bergstraße 11
D-91207 Lauf an der Pegnitz

Telefon: +49 (0) 9 12 37 02 75-10
E-mail: michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. c) RODO

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Obejmuje to dane podstawowe klienta wraz z osobami kontaktowymi, a także historię kontaktu, oferty, zamówienia, faktury, dane projektowe i inne zobowiązania prawne osoby odpowiedzialnej.

Podstawą prawną jest art. 6 RODO. Dalsze istotne podstawy prawne wynikają z Kodeksu handlowego, prawa podatkowego, ustawy o spółkach o ograniczonej odpowiedzialności (GmbH-Gesetz) i innych wymogów ustawowych, którym podlega Wilhelm Schäfer GmbH. Należą do nich także regulacje umowne. Przetwarzanie newsletterów odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez zainteresowaną osobę.

Przetwarzanie ma na celu ochronę uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub osoby trzeciej zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. d RODO.

O ile jest to wymagane, przetwarzamy dane użytkownika niezależnie odsamego wypełniania postanowień umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich.

Obejmują one:

  • Zarządzanie sprzedażą i controlling sprzedaży
  • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT
  • Działania związane z prowadzeniem spółki i dalszym rozwojem

Kategorie odbiorców danych osobowych (przekazywanie danych) według art. 13 ust. (1) lit. e RODO

Na terenie Niemiec, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

audytorzy, komornicy i inni wierzyciele, a także inne agencje rządowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych i uzyskania wymaganych certyfikatów, firmy logistyczne, klienci i dostawcy oraz inne agencje i partnerzy biznesowi.

Kraj trzeci, wobec którego podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony wg art. 13 ust. (1) lit. f RODO

W ramach międzynarodowych relacji biznesowych przekazywanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji umów lub przeprowadzenia działań przedumownych. W tym celu nie jest wymagana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony.

Okres przechowywania wg art. 13 ust. (2) lit. a

Odpowiednie cele wynikają z wymogów ustawowych i z obowiązujących przepisów branżowych. Dane osobowe są usuwane po zrealizowaniu celu ich przetwarzania.

Prawa osób zainteresowanych wg art. 13 ust. (2) lit. b

Z przysługujących praw można w dowolnym momencie skorzystać, używając powyższych danych kontaktowych. Jeżeli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, to jest on osobą zainteresowaną w rozumieniu RODO. Przysługują mu poniższe prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego.

Informacje o prawach osób zainteresowanych

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać potwierdzenia od podmiotu odpowiedzialnego, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące; jeśli tak, to osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego niezwłocznego poprawienia wszelkich niepoprawnych danych osobowych, które jej dotyczą oraz w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać, aby podmiot odpowiedzialny niezwłocznie usunął odpowiednie dane osobowe, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już wymagane do zamierzonych celów (prawo do usunięcia).

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli osoba zainteresowana wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania na czas sprawdzenia przez podmiot odpowiedzialny.

Osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji. Podmiot odpowiedzialny nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby zainteresowanej, lub przetwarzanie służy dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (art. 21 RODO).

Prawa osób zainteresowanych wg art. 13 ust. (2) lit. c RODO

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. przetwarzanie obrazów), to zgodność z prawem tego przetwarzania wynika z udzielonej zgody.

Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Dotyczy to również wycofania zgody udzielonej nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r.

Należy przy tym mieć na uwadze, że wycofanie ma skutek w przyszłości. Nie dotyczy ono przetwarzania danych, które miało miejsce przed tym wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wg art. 13 ust. (2) lit. d RODO

Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjno-prawnych lub sądowych każda osoba zainteresowana ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli osoba zainteresowana stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO (art. 77 RODO). Osoba zainteresowana może skorzystać z tego prawa, składając skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

W Hesja organem nadzorczym jest:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)

Prof. Dr. Alexander Roßnagel
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Tel.: 0611-1408-0
Faks: 0611-1408-611

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Udostępnianie danych osobowych wg art. 13 ust. (2) lit. e RODO

W ramach naszych relacji biznesowych możliwe jest udostępnianie jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji relacji biznesowej (umowy) lub działań przedumownych albo do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani przepisami ustawowymi. Bez tych danych nie jesteśmy z reguły nawiązać relacji biznesowych.
Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zmiana przeznaczenia

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych. Aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.wschaefer.de/pl/oswiadczenie-o-ochronie-danych/

Oprócz tego użytkownik może zażądać ten dokument przy użyciu wyżej wymienionych danych kontaktowych. Jeżeli zamierzamy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach innych, niż te, w jakich zostały zebrane, poinformujemy go o tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawowych.

Stan: 16 maja 2019 r.